Diensten Syntegraal

Syntegraal adviseert en innoveert. Van idee tot resultaat.

Syntegraal heeft onderstaande  complexe projecten tot tevredenheid binnen tijd en binnen budget gerealiseerd.

 

Project Functie
Nieuwbouw Talentencampus Bouwheer/projectmanager
Risicomanagement Fortior Adviseur/Projectleider

Onderwijsgroep Buitengewoon/Antares/

gemeente Venlo  Nieuwbouw VSO school impuls

Adviseur/Projectleider
Treasurymanagement Stichting
Scholengroep Veluwezoom Adviseur/Projectleider
Risicomethodiek PO raad Voorzitter stuurgroep/adviserend lid
Forta4U strategie en management Adviseur
Nieuwbouw kindcentrum de Zuidstroom Bouwheer/projectmanager
VVE de Vilgaard en MFA de Schans Adviseur/projectleider, voorzitter bestuur VVE

Optimalisatie maatschappelijk vastgoed Tienray

Gemeente Horst aan de Maas

Adviseur
Integraal  groot onderhoud Fortior Adviseur/Projectleider
Renovatie School met de Bijbel Adviseur/Projectleider
Duurzaam huisvestingsplan Stichting
Scholengroep Veluwezoom Adviseur/Projectleider
Stichting Kien Adviseur/projectleider Frisse scholen
Stichting gewoon Speciaal
Duurzaam huisvestingsplan Adviseur
Stichting Fortior C2C onderwijs Adviseur/Projectleider

 

Projectmanagement

Projectmatig werken of projectmanagement is een managementmethode om werk te ordenen. Het inzetten van deze methodiek is niet overal en altijd gewenst. Er moet sprake zijn van een (eenmalig) uniek en tastbaar eindresultaat dat binnen een vooraf gesteld tijdsbestek met een specifiek budget behaald moet worden.

Syntegraal hanteert bij een project 3 vormen van management

1 Projectmanagement

 Syntegraal voert samenhangende activiteiten gefaseerd en gestructureerd uit met als inzet het realiseren van een concreet resultaat, waarvoor een multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk is.

2 Programmamanagement

 Syntegraal heeft de leiding gedurende een afgebakende tijd over alle activiteiten en projecten die in onderlinge samenhang moeten leiden tot een vooraf geformuleerd doel met de daarbij behorende subdoelstellingen.

3 Procesmanagement

 Syntegraal coördineert het geheel van samenhangende of beïnvloedende activiteiten waarbij actoren met uiteenlopende belangen bijeen worden gebracht met als inzet het bereiken van een resultaat.

De methodiek projectmatig werken

Projectmanagement is een gestructureerde beheersingssystematiek. Kernbegrippen binnen projectmatig werken zijn “faseren” en “beheersen”.

Faseren

Door te faseren wordt een project in de tijd in delen uiteengerafeld. Iedere fase wordt afgesloten met een faseresultaat waarin het eindresultaat van het project nauwkeuriger en gedetailleerder wordt vastgelegd. Voor een gebouw zal voor achtereenvolgende fasen sprake zijn van een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp, een bestek en het gerealiseerde bouwwerk. Aan het eind van iedere fase wordt door de opdrachtgever een besluit genomen over de continuering.

Door te werken met faseringen en beslismomenten wordt geborgd dat tussentijds steeds wordt getoetst of het eindresultaat nog overeen komt met de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Beheersen

Aan projecten worden vanaf de start randvoorwaarden opgelegd. Dit zijn vooral randvoorwaarden op de aspecten tijd, geld en kwaliteit. Daarnaast kunnen ook andere aspecten een rol spelen. In Nederland wordt standaard uitgegaan van vijf beheersaspecten, namelijk:

1.       Tijd

2.       Geld

3.       Kwaliteit

4.       Organisatie

5.       Informatie

Afhankelijk van het soort project kunnen er ook andere aspecten zijn die speciale aandacht vragen. Risicobeheersing vindt continu plaats. Aan het eind van iedere fase (of vaker) wordt de stand van zaken opgemaakt en de eindprognose geactualiseerd.